با تاخت آید

پاسخ:  سیروس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با تاخت آید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.