مقبره، مزار

پاسخ:  ارامگاه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مقبره، مزار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.