بی بهره و نامراد

پاسخ:  ناکام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بی بهره و نامراد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.