جمع امین

پاسخ:  امنا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جمع امین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.