مؤسسه نیكوكاری

پاسخ:  خیریه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مؤسسه نیكوكاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.