قاتل امام هادی(ع)

پاسخ:  متوکل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاتل امام هادی(ع)» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.