گاز موجود در سطح خورشید

پاسخ:  هلیوم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز موجود در سطح خورشید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.