سابقا می نشستند تا در امان باشند

پاسخ:  بست

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابقا می نشستند تا در امان باشند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.