ز آثار دیدنی و زیبای استان گیالن كه در شهر رودسر قرار گرفته است

پاسخ:  ابشار سجیران

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ز آثار دیدنی و زیبای استان گیالن كه در شهر رودسر قرار گرفته است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.