ز خانم ها هرگز مپرسید

پاسخ:  سن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ز خانم ها هرگز مپرسید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.