داخل کعبه

پاسخ:  حرم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخل کعبه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.