شاخه ای از علوم فنی

پاسخ:  مهندسی مکانیک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از علوم فنی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.