با پاخت تبانی است

پاسخ:  ساخت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با پاخت تبانی است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.