صاحب الزمان

پاسخ:  لقب امام عصر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب الزمان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.