صادق

پاسخ:  راستگو- راست - پیدا- آشکار- راست گفتار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صادق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.