صاعد

پاسخ:  بالا رونده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاعد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.