ساخت طرح یا جعل ماهرانه چیزی به كمك ذهن

پاسخ:  بافتن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساخت طرح یا جعل ماهرانه چیزی به كمك ذهن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.