ضابط

پاسخ:  نگهدارنده- نیرومند

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضابط» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.