ضابی

پاسخ:  خاکستر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضابی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.