ضار

پاسخ:  زیان رساننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.