ضارب

پاسخ:  زننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضارب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.