ضارع

پاسخ:  ضعیف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضارع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.