ضامر

پاسخ:  باریک اندام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضامر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.