ضال

پاسخ:  گمراه - آواره

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضال» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.