ضایق

پاسخ:  کم وسعت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضایق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.