ضب

پاسخ:  سوسمار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.