ضبط

پاسخ:  نگهداری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضبط» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.