ضجر

پاسخ:  نالیدن- دلتنگی-

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضجر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.