ضجور

پاسخ:  ملول

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضجور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.