ضجه

پاسخ:  ناله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضجه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.