قاتل امام حسین (ع)

پاسخ:  شمر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاتل امام حسین (ع)» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.