طائف

پاسخ:  شبگرد- طواف کننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طائف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.