طارق

پاسخ:  ستاره صبح

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طارق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.