طاس

پاسخ:  سر بی مو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.