طاغوت

پاسخ:  سرکش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاغوت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.