طاغی

پاسخ:  ظالم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاغی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.