غارت کردن دارایی مسافران با زور و تهدید

پاسخ:  راهزنی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارت کردن دارایی مسافران با زور و تهدید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.