ساحر

پاسخ:  جادوگر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساحر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.