طاقچه قدیمی

پاسخ:  رف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاقچه قدیمی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.