طاقدیس

پاسخ:  نام تخت خسرو پرویز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاقدیس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.