ظاهر

پاسخ:  پیدا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.