ظرف

پاسخ:  آوند

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.