ظرف سربازان

پاسخ:  یغلاوی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف سربازان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.