ظرف شیشه ای بزرگ

پاسخ:  قرابه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف شیشه ای بزرگ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.