ظرفی از الیاف گیاهی

پاسخ:  سبد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرفی از الیاف گیاهی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.