ظرفیت الکتریکی

پاسخ:  فاراد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرفیت الکتریکی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.