ظرفیت انجام کار

پاسخ:  پتانسیل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرفیت انجام کار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.