ظلمت

پاسخ:  تاریکی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظلمت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.