ظلیل

پاسخ:  سایه دار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظلیل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.