ظما

پاسخ:  ظما

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظما» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.